GDPR – Podmínky ochrany osobních údajů

Informace o rozsahu, účelu a dalších atributech zpracování osobních údajů.

Osobní údaje, vč. tzv. zvláštní kategorie osobních údajů, Servis Pro Zdraví s.r.o. zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Servis Pro Zdraví s.r.o., IČ: 08228299, se sídlem: Okrajová 168, 25303 Chýně, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze C 315108/MSPH (dále také jen „správce“). Dále pak Administrace Servis Pro Zdraví s.r.o., IČ: 08848203, se sídlem: Okrajová 168, 25303 Chýně, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze C 326302/MSPH (dále také jen „správce“).

Vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás Servis Pro Zdraví s.r.o. zpracovává, jakožto uplatnit i další níže uvedená práva můžete na výše uvedené adrese nebo na e-mailové adrese: info@servisprozdravi.cz.

Zpracovávané osobní údaje

Osobní údaje, které Servis Pro Zdraví s.r.o. získává a zpracovává v souvislosti s poskytováním služeb naší společnosti, jsou:

jméno a příjmení, titul, adresa bydliště/sídla společnosti, telefonní číslo, e-mail, IČ, DIČ, informace o zdravotním stavu (např. na základě poskytnutých lékařských zpráv) a další.

Účel a právní důvod zpracování osobních údajů

Pokud jste naším klientem, pak provádíme zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), poskytnutí služby vstupní E-konzultace, komunikaci s Vámi a pro plnění povinností určených zákonem, zejména ve vztahu k archivaci dokumentů a účetnictví. Dále provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění našich veřejnoprávních povinností. Vaše osobní údaje zpracováváme rovněž pro účely případného reklamačního či soudního řízení.

Osobní údaje týkající se Vašeho zdravotního stavu (jež vyplývají většinou ze zdravotní dokumentace, kterou dobrovolně přikládáte) jsou pak zpracovávány za účelem bezplatného posouzení Vašeho zdravotního problému a následného poskytnutí našich služeb, zejména v podobě zprostředkování odborné vstupní konzultace specializovaného lékařského pracovníka či potřebného lékařského vyšetření.

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli nebo se chystáme uzavřít, pokud jste naším klientem. Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění zákonné povinnosti, neboť zákony nám ukládají povinnost archivovat některé dokumenty, zejména daňové doklady.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je po provedeném testu rovnováhy dále náš oprávněný zájem. Osobní údaje zpracováváme pro vyřízení reklamačního řízení. Osobní údaje rovněž budeme zpracovávat, a to i po skončení smluvního vztahu, např. pro případné soudní řízení. Rovněž můžeme emailové adresy našich klientů zpracovávat za účelem rozesílání nabídek na spolupráci. Proti tomuto zpracování můžete vznést námitku.

Právním základem pro zpracování osobních údajů může být též Váš souhlas, například tehdy, pokud jste kontaktní osobou našeho klienta, nebo pokud jste souhlas výslovně udělili v rámci smlouvy uzavřené s naší společností. Souhlas můžete kdykoli odvolat na e-mailové adrese uvedené výše, případně písemně na naší adrese uvedené výše.

Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou budou trvat účinky práv a povinností ze smlouvy.

Po skončení smluvního vztahu budeme zpracovávat Vaše osobní údaje po dobu 4 let z titulu oprávněného zájmu, případně jeden rok po uplynutí promlčení doby, podle toho, která z těchto dob je delší.

Pokud nám zákon ukládá povinnost archivovat Vaše osobní údaje po určitou dobu, budou tyto osobní údaje archivovány a uloženy nejdéle po dobu stanovenou v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

V případě negativního zhodnocení výstupu ze služby vstupní E-konzultace ze strany odborného pracovníka Servis Pro Zdraví s.r.o. budou osobní údaje poskytovatele a dodaná zdravotní dokumentace po poskytnutí této služby vymazány s okamžitou platností.

Poskytnutí osobních údajů dalším stranám

Poskytnutí osobních údajů a uzavření smlouvy se Servis Pro Zdraví s.r.o. je dobrovolné, potřebujeme je ale pro uzavření a plnění smlouvy. Rovněž nám i zákon ukládá povinnost vzhledem k účetním dokladům zpracovávat Vaše osobní údaje. Pokud byste nám osobní údaje neposkytli, nemůžeme s Vámi uzavřít smlouvu.

Výše uvedené osobní údaje po jejich poskytnutí, pro zajištění výše popsaných účelů, zpracováváme a můžeme je též na základě smluv o zpracování osobních údajů (uzavřených v souladu s nařízením a zákonem) předávat ke zpracování třetím subjektům, které nám poskytují záruky ochrany osobních údajů.

Zpracovatelem, jiným správcem nebo třetí osobou, kterým jsou osobní údaje předávány a jsou jimi zpracovány, jsou:

 • zdravotnická zařízení, zdravotnické registry,
 • externí účetní či advokátní kancelář,
 • pojišťovna v případě řešení pojistné události,
 • IT technik z důvodu zajištění plynulého chodu informačních a softwarových systémů,
 • přepravce či poštovní doručovatel,
 • jiným subjektům pouze s Vaším souhlasem.

Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů mohou být dále orgány finanční správy, inspektoráty, Policie ČR, soudy či jiné příslušné úřady a orgány státní správy v případech, kdy je nám tato povinnost uložena obecně závaznými právní předpisy.

Práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů

Právo na informace

Vaše hlavní právo je právo na informace, zejména zda, proč a jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje. Nedochází u nás k automatizovanému rozhodování.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na přístup k osobním údajům a rovněž sdělení informací, zda a případně za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme. O tomto Vám vydáme potvrzení na Vaši žádost.

Právo na opravu

Máte právo na to, abychom opravili bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. Za tímto účelem Vás žádáme, abyste si na účetních dokladech, na smlouvách, objednávkách, případně v administraci zkontrolovali Vaše osobní údaje.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Máte právo rovněž na to, abychom vymazali Vaše osobní údaje, pokud:

 • osobní údaje již nejsou potřebné,
 • odvoláte svůj souhlas, pokud jste nám jej udělil,
 • vznesete námitky proti zpracování,
 • osobní údaje zpracováváme protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.

Právo na omezení zpracování

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat omezeně, pokud:

 • budete popírat jejich přesnost, a to po dobu potřebnou k ověření přesnosti,
 • je zpracováváme protiprávně, nepřejete si jejich výmaz, ale jen omezení jejich použití,
 • osobní údaje nepotřebujeme, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 • vznesete námitku proti zpracování, a to do doby, než bude ověřeno, jestli převažují Vaše nebo naše, oprávněné zájmy nad dalším zpracování osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

Právem na přenositelnost údajů se rozumí veškerá Vaše práva obsažená v čl. 20 nařízení, zejména pak právo získat své osobní údaje, které nám byly poskytnuty, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Rovněž máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování.

Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

Rovněž máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování. U nás však neprobíhá automatizované rozhodování ani profilování.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu nebo vznést námitku

Námitku proti zpracování osobních údajů můžete vznést buď na naší adrese uvedené výše, nebo e-mailem uvedeném výše. Rovněž se kdykoli můžete obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, telefon: +420 234 665 111, web: www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz.

Právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů

Je-li pravděpodobné, že následkem porušení našeho zabezpečení bude vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, oznámíme Vám toto porušení bez zbytečného odkladu. Pokud se vysoké riziko neprojeví, informace o porušení Vám předávat nemusíme.

Právo odvolat souhlas, pokud ke zpracování dochází na základě souhlasu

Na výše uvedených kontaktech máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě Vašeho souhlasu zpracovávány, avšak pravděpodobně to bude mít za následek další nemožnost poskytování našich služeb.

Cookies na webu

Soubory cookies obsahují informace o používání webových stránek uložené na pevném disku Vašeho počítače. Jejich účelem je zobrazení a přizpůsobení služeb poskytovaných takovou webovou stránkou při každé Vaší další návštěvě. Cookies také slouží k analýzám provozu na webu. Používají je téměř všechny webové stránky a pro váš systém nepředstavují žádné nebezpečí. Pokud si chcete zkontrolovat nebo upravit typy souborů cookies, typicky to můžete provést v nastaveních svého prohlížeče.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. dubna. 2022.

© 2018–2024 Servis Pro Zdraví s.r.o.